J Fuel Chem Technol
 
 More>>  
Online Submission
Manuscript Tracking
Peer Review
Editor-in-Chief Review
Editorial Member Review
Editorial Office
  Forthcoming
  Current Issue
  Next Issue
  Search the Journal
  Archive
  Most Download
  Most Read
  Email Alert
  
 
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Effect of Ca(OH)2 catalyst on catalytic coal gasification and methanation] 2016 Vol.44(10):1160-1167
CHEN Zhao-hui, LIU Lei, WU Heng, PEI Zeng-kai, ZHAN Yue-ping, LI Ke-zhong, ZHENG Yan, WU Li-feng, BI Ji-cheng [Abstract] ( 233 ) [HTML 0 KB][PDF 902 KB] (261)
2 [Study on the vapor phase hydrogenation of furfural to 2-methylfuran on Cu/ZnO catalyst] 2016 Vol.44(11):1349-1355
HUANG Yu-hui, REN Guo-qing, SUN Jiao, CHEN Xiao-rong, MEI Hua [Abstract] ( 193 ) [HTML 0 KB][PDF 5050 KB] (214)
3 [Promoting effect of oxidation reaction on steam gasification reaction in Shengli lignite gasification processⅡ.Mechanism study] 2017 Vol.45(02):138-146
CHENG Xiang-long, WANG Yong-gang, SUN Jia-liang, SHEN Tian, ZHANG Hai-yong, XU De-ping [Abstract] ( 189 ) [HTML 0 KB][PDF 950 KB] (330)
4 [Effect of ZSM-5 crystal size on its catalytic properties for conversion of methanol to gasoline] 2017 Vol.45(01):75-83
SHAO Juan, FU Ting-jun, CHANG Jiang-wei, WAN Wei-li, QI Rui-yue, LI Zhong [Abstract] ( 188 ) [HTML 0 KB][PDF 3089 KB] (171)
5 [Synergistic catalysis of MCM-41 and HZSM-5 on rape straw pyrolysis] 2016 Vol.44(10):1195-1202
LIU Sha, CAI Yi-xi, FAN Yong-sheng, LI Xiao-hua, WANG Jia-jun [Abstract] ( 165 ) [HTML 0 KB][PDF 929 KB] (133)
6 [One-step synthesis of hierarchical-structured ZSM-5 zeolite] 2016 Vol.44(11):1363-1369
YU Dao-ke, FU Mei-li, YUAN Ya-hui, SONG Yi-bing, CHEN Jia-yang, FANG Yi-wen [Abstract] ( 163 ) [HTML 0 KB][PDF 3339 KB] (169)
7 [Release and transformation behaviors of sodium species with different occurrence modes during pyrolysis of Zhundong coal] 2017 Vol.45(03):257-264
GUO Shuai, JIANG Yun-feng, XIONG Qing-an, SONG Shuang-shuang, ZHAO Jian-tao, FANG Yi-tian [Abstract] ( 158 ) [HTML 0 KB][PDF 810 KB] (245)
8 [Reaction activity and structural characterizations of sintered return fine oxyen carriers in chemical-looping combustion] 2016 Vol.44(10):1177-1184
LIU Lang, LIU Qing-cai, MENG Fei, YANG Jian, KONG Ming, ZHAO Dong, ZHU Bo-hong, REN Shan [Abstract] ( 154 ) [HTML 0 KB][PDF 4842 KB] (135)
9 [Release and transformation of sodium in an opposed multi-burner coal-water slurry gasifier] 2017 Vol.45(01):1-8
ZHA Jie, GUO Qing-hua, GONG Yan, YU Guang-suo [Abstract] ( 153 ) [HTML 0 KB][PDF 4293 KB] (251)
10 [Decarbonylation and hydrogenation reaction of furfural on Pd/Cu(111) surface] 2017 Vol.45(01):34-42
QIAN Meng-dan, XUE Ji-long, XIA Sheng-jie, NI Zhe-ming, JIANG Jun-hui, CAO Yong-yong [Abstract] ( 150 ) [HTML 0 KB][PDF 5043 KB] (188)
11 [Hydrodeoxygenation of fatty acid methyl esters and isomerization of products over NiP/SAPO-11 catalysts] 2016 Vol.44(10):1211-1216
LIU Chun-ya, YANG Hao, JING Zhong-yu, XI Ke-zhong, QIAO Cong-zhen [Abstract] ( 148 ) [HTML 0 KB][PDF 576 KB] (232)
12 [Structural changes of Shenfu coal in pyrolysis and hydrogasification reactivity of the char] 2017 Vol.45(02):129-137
ZHANG Jin-gang, SUN Zhi-gang, GUO Qiang, WANG Xing-jun, YU Guang-suo, LIU Hai-feng, WANG Fu-chen [Abstract] ( 148 ) [HTML 0 KB][PDF 881 KB] (342)
13 [Synthesis of three-dimensionally ordered macroporous LaFe0.7Co0.3O3 perovskites and their performance for chemical-looping steam reforming of methane] 2016 Vol.44(10):1168-1176
SHEN Yang, ZHAO Kun, HE Fang, LI Hai-bin [Abstract] ( 147 ) [HTML 0 KB][PDF 751 KB] (179)
14 [Structure and pyrolysis characteristics of enzymatic/mild acidolysis lignin isolated from palm kernel shell] 2016 Vol.44(10):1185-1194
CHANG Guo-zhang, XIE Jian-jun, YANG Hui-kai, HUANG Yan-qin, YIN Xiu-li, WU Chuang-zhi [Abstract] ( 146 ) [HTML 0 KB][PDF 1243 KB] (143)
15 [Analysis of active microstructure during steam gasification of Shengli char catalyzed by calcium component] 2016 Vol.44(11):1297-1303
LI Na, LI Yang, BAN Yan-peng, SONG Yin-min, ZHOU Hua-cong, ZHI Ke-duan, HE Run-xia, TENG Ying-yue, YANG Ke-li, LIU Quan-sheng [Abstract] ( 141 ) [HTML 0 KB][PDF 2504 KB] (153)
16 [Effect of CO2 atmosphere on sulfur release during coal pyrolysis] 2017 Vol.45(05):523-528
GUO Hui-qing, FU Qi, WANG Xin-long, LIU Fen-rong, HU Rui-sheng, ZHANG Hao [Abstract] ( 141 ) [HTML 0 KB][PDF 518 KB] (223)
17 [Composition and structural characteristics of soluble organic species in Baiyinhua lignite] 2017 Vol.45(01):9-14
DU Jiao-jiao, ZHAO Yun-peng, TIAN You-jia, ZHANG Di [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 792 KB] (180)
18 [Catalytic effect of biomass ash on the hydrogasification of coal char] 2017 Vol.45(01):21-28
YAO Kui, ZHANG Jin-gang, ZHU Huai-li, WANG Xing-jun, YU Guang-suo, LIU Hai-feng, WANG Fu-chen [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 4608 KB] (262)
19 [Effect of Ce on the structure and properties of PtCu composite membrane electrodes] 2016 Vol.44(10):1266-1271
YI Sha, YANG Bin, ZHAO Zhi-jing [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 6837 KB] (81)
20 [Activation and mechanism of chars from partial gasification of lignite at different steam concentrations] 2017 Vol.45(05):513-522
SHEN Tian, WANG Yong-gang, CHENG Xiang-long, LIN Xiong-chao [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 1107 KB] (262)
J Fuel Chem Technol
Copyright © Journal of Fuel Chemistry and Technology
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn